Lokacija pisarne Naročanje strank Cene storitev Začetek
       
   

IZVLEČEK IZ POSEBNEGA DELA NOTARSKE TARIFE
(cene ne vsebujejo DDV)

 

I. Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin

Za sestavo notarske listine, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:

Vrednost predmeta Pristojbina A Pristojbina B Pristojbina C Pristojbina D
nad EUR do EUR EUR EUR EUR EUR
  459 37 46,25 18,50 37
459 2.295 50 62,50 25 50
2.295 9.180 83 103,75 41,50 83
9.180 22.950 117 146,25 58,50 117
22.950 45.900 146 182,50 73 146
45.900 83.455 184 230 92 184
83.455 114.750 230 287,50 115 230
114.750 183.600 275 343,75 137,50 275
183.600 275.400 344 430 172 275
275.400 367.200 413 516,25 206,50 275
367.200 459.000 505 631,25 252,50 275
459.000 688.500 597 746,25 298,50 275
688.500   689 861,25 344,50 275

 

Pristojbina A – sestava notarske listine, ki ne spada pod listine v sklope od B do D.

Pristojbina B – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,
– notarski zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
– notarski zapis izročilne oziroma preužitkarske pogodbe,
– notarski zapis darilne pogodbe za primer smrti,
– notarski zapis gradbene pogodbe ter
– notarski zapis pogodbe mešanega pravnega posla, ki vsebuje bistvene sestavine dveh ali več različnih pogodb.

Pristojbina C – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis posodbene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o prevzemu dolga,
– notarski zapis sporazuma o odstopu pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o delu,
– notarski zapis hrambene pogodbe,
– notarski zapis poroštvene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o nakazilu (asignaciji) ter,
– notarski zapis pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah,
– notarski zapis mandatne pogodbe,
– notarski zapis obsežnejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega posla,
– notarski zapis oporoke ali volila,
– notarski zapis enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremičninah (vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.).

Pristojbina D – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis zakupne pogodbe*,
– notarski zapis najemne pogodbe*.
* DOLOČITEV VREDNOSTI POGODBE: Vrednost zakupne ali najemne pogodbe se izračuna glede na vrednost zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let. Vrednost najemne ali podnajemne pogodbe za stanovanjske prostore se izračuna glede na vrednost najemnine ali zakupnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo enega leta.

Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:

Vrednost predmeta Pristojbina
nad EUR do EUR EUR
  4.590 5
4.590 20.655 14
20.655 36.720 23
36.720 68.850 37
68.850 84.915 46
84.915   69

 

Notarska storitev Pristojbina
Overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem vozilu največ 9 EUR
Overitev podpisa na drugi listini 14 EUR

 

II. Pristojbine, določene po porabi časa

vsaka začeta polovica ure = 23 EUR*

* Urna postavka se uporabi za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti, ter za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po drugih tarifnih postavkah.

 

III. Pristojbine v stalnem znesku

Notarska storitev Pristojbina
Potrditev dejstva, da oseba živi 18 EUR
Potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled 9 EUR
Overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig 5 EUR za vsako stran
Overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama preskrbela 23 EUR za vsako začeto stran
Izdaja ponovnega odpravka notarske listine 18 EUR
Dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis 9 EUR
Izdaja potrdila o obstoju notarskega zapisa 9 EUR
Overitev prepisa listine 2 EUR za vsako začeto stran
Ustno pravno svetovanje* 23 EUR za vsake začete pol ure
Pisno pravno mnenje* 23 EUR za vsako stran
Obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem* 9 EUR za vsako začeto stran
Kratki dopisi strankam in drugim udeležencem* 9 EUR
Pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru* 23 EUR za vsak vpogled
Priskba izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega registra* 9 EUR za vsak priskrbljeni oz. izdelani izpisek oziroma dokument

* Pristojbina se zaračuna samo v primeru, če gre za samostojno storitev.

 

IV. Pisarniški stroški

vsaka začeta stran = 0,50 EUR*

* Pristojbina se zaračuna za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih prepisov drugih
notarskih listin, ki jih je obenem z listino izdal isti notar.

 

       
     
Notariat
Notarske storitve
Vloga notarja
Zgodovina notariata
Razlaga pojmov
Notarski predpisi
Zakon o notariatu
Notarska tarifa
Pravilnik o poslovanju notarja
Zanimivosti
Sodna praksa
STORITVE LAHKO PLAČATE S PLAČILNIMI KARTICAMI
  
Pravno obvestilo
         
   
  Podatki    
  NOTARKA JANJA LUIN    
  Mediatorka in sodni tolmač za angleški jezik
  Ferrarska ulica 30
  6000 Koper - Capodistria
  Tel. +386 5 6305 365  Fax +386 5 6305 360  Mail: janja.luin@siol.net
  TRR VOLKSBANK d.d. SI56 3000 0000 6676 158
       
           
   
  Uradne ure  
  Pon 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Tor 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Sre 9h - 12h  in  13h - 17h  
  Čet 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Pet 9h - 12h  in  13h - 14h  
           
     Začetek  |  Notarska zbornica  |  Uporabne povezave  |  Natisni              
        © 2009 IUScom d.o.o.