Lokacija pisarne Naročanje strank Cene storitev Začetek
       
   

RAZLAGA NEKATERIH PRAVNIH POJMOV

Nepremičnina: Prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami (stavbami, drevesi, podzemnimi instalacijami ipd.; sestavina je vse, kar se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za del druge stvari).

Darilna pogodba: Pogodba, s katero se darovalec zaveže, da bo na obdarjenca brezplačno prenesel lastninsko ali drugo pravico ali ga na drug način v breme svojega premoženja obogatil, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Strinjanje obdarjenca je nujni pogoj za nastanek pogodbe.

Najemna pogodba: Pogodba, pri kateri se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar (premičnino ali nepremičnino) v rabo, najemnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju: Pogodba, s katero se en pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti.

Cesija: Prenos terjatve z upnika (odstopnika) na tretjo osebo (prevzemnika).

Ara: Določen znesek denarja ali določena količina nadomestnih stvari, dana v znamenje, da je pogodba sklenjena (utrditev pogodbene obveznosti). V praksi se ara pogosto daje ob sklepanju predpogodb. Pri izpolnitvi pogodbe se mora ara vrniti ali všteti v izpolnitev obveznosti (npr. všteti v kupnino). Stranka, ki je dala aro, ne more odstopiti od pogodbe s tem, da pusti aro drugi stranki; prav tako ne more tega storiti druga stranka s tem, da vrne dvojno aro - razen če sta se stranki dogovorili za tako možnost (ara kot odstopnina, ara kot skesnina).

Porok: Oseba (fizična ali pravna), ki jamči (odgovarja) za izpolnitev obveznosti poleg dolžnika. Glede na naravo poroštva (navadno ali solidarno) porok odgovarja za izpolnitev dolžnikove obveznosti subsidiarno (če dolžnik ne izpolni obveznosti) ali solidarno (upnik lahko že od vsega začetka zahteva izpolnitev obveznosti bodisi od dolžnika bodisi od poroka).

Oporoka: Dokument, s katerim določena oseba (zapustnik, oporočitelj) odloči predvsem o tem, kdo naj deduje vse njeno premoženje ali določen del, torej določi dediče (dedič). Oporoka lahko vsebuje tudi druge določbe, npr. želje glede pogreba, navodila dedičem ali drugim osebam ipd. Poznamo več oblik oporoke: lastnoročna oporoka, oporoka pred pričami, notarska oporoka, mednarodna oporoka.

Zastavna pravica: Pravica zastavnega upnika, da se, če dolžnik ne izpolni svoje obveznosti do njega (npr. ne vrne dolga, ne plača kupnine ipd.), poplača iz zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja. Zastavna pravica je torej sredstvo za zavarovanje terjatev, saj zmanjšuje tveganje za upnika, da dolžnik ne bo izpolnil svoje obveznosti do njega. Zastavitelj lahko da predmet v zastavo za svoj ali za tuj dolg. Zastavijo se lahko premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji in pravice (npr. avtorska ). Zastavna pravica na nepremičninah se imenuje hipoteka. Nastane z vpisom v zemljiško knjigo. Hipoteka ni ovira za razpolaganje z zastavljeno nepremičnino - lastnik jo lahko proda ali obremeni (npr. ustanovi novo hipoteko, odda v najem). Če zavarovana terjatev ni plačana, mora upnik s tožbo zahtevati, da se zastavljena nepremičnina proda. Če pa je bila hipoteka sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, se lahko nepremičnina proda takoj. Zastavna pravica ne premičninah (imenovana tudi ročna zastava nastane, ko zastavitelj na podlagi zastavne pogodbe izroči zastavljeno nepremičnino v posest upniku. Mogoč je tudi dogovor, ki pa mora biti sklenjen v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, da zastavitelj obdrži zastavljeno premičnino in jo lahko še naprej uporablja (neposestna zastavna pravica). Za nekatere vrste nepremičnin (motorna vozila, oprema, živali) je vzpostavljen register neposestnih zastavnih pravic.

 

       
     
Notariat
Notarske storitve
Vloga notarja
Zgodovina notariata
Razlaga pojmov
Notarski predpisi
Zakon o notariatu
Notarska tarifa
Pravilnik o poslovanju notarja
Zanimivosti
Sodna praksa
STORITVE LAHKO PLAČATE S PLAČILNIMI KARTICAMI
  
Pravno obvestilo
         
   
  Podatki    
  NOTARKA JANJA LUIN    
  Mediatorka in sodni tolmač za angleški jezik
  Ferrarska ulica 30
  6000 Koper - Capodistria
  Tel. +386 5 6305 365  Fax +386 5 6305 360  Mail: janja.luin@siol.net
  TRR VOLKSBANK d.d. SI56 3000 0000 6676 158
       
           
   
  Uradne ure  
  Pon 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Tor 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Sre 9h - 12h  in  13h - 17h  
  Čet 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Pet 9h - 12h  in  13h - 14h  
           
     Začetek  |  Notarska zbornica  |  Uporabne povezave  |  Natisni              
        © 2009 IUScom d.o.o.