Lokacija pisarne Naročanje strank Cene storitev Začetek
       
   

NOTARSKE STORITVE

Poglavitna naloga, ki jo notarju nalaga zakon o notariatu, je sestavljanje javnih listin. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila.

Pri notarju sestavljena javna listina dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno ali potrjeno. Vsaka pogodba je lahko sestavljena v obliki notarskega zapisa. Nekateri pravni posli so po zakonu veljavni samo, če so sklenjeni v obliki notarskega zapisa. Notarski zapis je po zakonu obvezen za sledeče pogodbe:

 • pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema,
 • pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost,
 • pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,
 • pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
 • darilne pogodbe za primer smrti in darilne obljube,
 • kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice,
 • sporazume o odpovedi neuvedenemu dedovanju,
 • pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo.
Po zakonu o gospodarskih družbah mora biti v obliki notarskega zapisa izdelan statut delniške družbe, družbena pogodba o ustanovitvi d.o.o., pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža d.o.o., akt o ustanovitvi d.o.o z enim družbenikom, pogodba o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja, itd. Z notarskim zapisnikom morajo biti potrjeni sklepi skupščine delničarjev delniške družbe in sklepi družbenikov o spremembi družbene pogodbe v d.o.o.

V obliki notarskega zapisa mora biti izdelan akt o ustanovitvi ustanove in sporazum strank o zavarovanju denarne terjatve upnika.

Notarski zapis pogodbe ali poravnave je lahko neposredno izvršljiv, če se stranke tako dogovorijo. V takem primeru ni potrebno pravdanje in je v slučaju neizpolnitve možna proti zavezancu takojšnja sodna izvršba.

Notar je dolžan trajno hraniti notarske zapise, ki jih je sestavil, udeležencem pa izdaja odpravke, ki so prav tako javne listine.

Notar sme sestavljati tudi zasebne listine in zastopati stranke v nepravdnih zadevah pred sodišci in drugimi državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z notarsko listino, ki jo je sestavil.

Notar izdaja potrdila o dejstvih in izjavah, iz katerih izvirajo pravice, to je zlasti:

 • overjanje podpisov na listinah,
 • overjanje prepisov listin,
 • overjanje prevodov (če je notar hkrati tudi sodni tolmač),
 • potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled,
 • potrditev, da oseba živi,
 • potrjevanje sklepov organov gospodarskih družb in drugih pravnih oseb,
 • izdaja protestov menic in čekov.
Notar je po zakonu pooblašcen za hrambo listin vsake vrste, ki jih je dolžan prevzeti v hrambo z notarskim zapisnikom. Notar mora prevzeti v hrambo vrednostne papirje in gotovino, če so mu ob sestavljanju notarskega zapisa predani z namenom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu.

Med notarjeve dolžnosti spada tudi popis in cenitev zapustnikovega premoženja ter hramba zapustnikovega premoženja, če tako določi sodišče.

Vir: Notarska zbornica Slovenije

 

       
     
Notariat
Notarske storitve
Vloga notarja
Zgodovina notariata
Razlaga pojmov
Notarski predpisi
Zakon o notariatu
Notarska tarifa
Pravilnik o poslovanju notarja
Zanimivosti
Sodna praksa
STORITVE LAHKO PLAČATE S PLAČILNIMI KARTICAMI
  
Pravno obvestilo
         
   
  Podatki    
  NOTARKA JANJA LUIN    
  Mediatorka in sodni tolmač za angleški jezik
  Ferrarska ulica 30
  6000 Koper - Capodistria
  Tel. +386 5 6305 365  Fax +386 5 6305 360  Mail: janja.luin@siol.net
  TRR VOLKSBANK d.d. SI56 3000 0000 6676 158
       
           
   
  Uradne ure  
  Pon 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Tor 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Sre 9h - 12h  in  13h - 17h  
  Čet 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Pet 9h - 12h  in  13h - 14h  
           
     Začetek  |  Notarska zbornica  |  Uporabne povezave  |  Natisni              
        © 2009 IUScom d.o.o.